Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 125447177
Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra (buv. Lietuvos verslo paramos agentūra) įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, kryptingai padeda investuoti paramą verslui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos apie reikalavimus ir ES paramos paskirstymą sklaidą.

Kontaktinė informacija

Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius
08247
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ina Buikienė
+370 868754932

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos