Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 125447177
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, kryptingai padeda investuoti paramą verslui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos apie reikalavimus ir Europos Sąjungos paramos paskirstymą sklaidą.

Kontaktinė informacija

Savanorių pr. 28, Vilnius
03116
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ina Buikienė
+370 868754932

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos